Popular Posts
Follow Us
DomůSmluvní podmínky

Smluvní podmínky

Tyto Smluvní podmínky upravují vztahy mezi společností https://pujckytipy.cz/ (dále jen „Společnost“) a vámi jako uživatelem (dále jen „Uživatel“) webových stránek (dále jen „Webové stránky“), který využívá těchto Webových stránek a na nich prezentovaných služeb. Smluvní podmínky upravují vztahy mezi výše uvedenými stranami v souvislosti s používáním těchto Webových stránek.

Společnost nezastupuje žádnou finanční organizaci/subjekt, neposkytuje finanční produkty ani služby a neposkytuje úvěry. Společnost poskytuje služby, které zahrnují srovnání nabídek služeb třetích osob. Uzavírá smlouvy se sítí nezávislých poskytovatelů půjček a finančních organizací, přičemž tyto třetí osoby mohou poskytovat úvěrové produkty. Společnost tak může propojit Uživatele s věřiteli ze své sítě spolupracujících organizací. Pro přístup ke službám poskytovaným společností musí Uživatel Webových stránek vyplnit online registrační formulář.

Doporučujeme všem Uživatelům, aby si přečetli tyto Smluvní podmínky, protože to, že dále užíváte Webové stránky, využíváte nabízených služeb a zasíláte osobní údaje nezbytné pro registraci k využívání služeb, znamená, že jste si přečetli tyto Smluvní podmínky, včetně Zásad ochrany osobních údajů, a bezvýhradně jste jim porozuměli. 

Používání těchto Webových stránek je vyhrazeno pouze obyvatelům České republiky a omezeno minimální věkovou hranicí. Používáním těchto Webových stránek potvrzujete, že máte alespoň 18 let a jste občanem České republiky.

Pokud tyto Smluvní podmínky nesplňujete nebo s nimi nesouhlasíte, přestaňte prosím využívat tyto Webové stránky a opusťte je.

Služby Společnosti

Jak již bylo uvedeno výše, Společnost neposkytuje úvěry, pouze spojuje své Uživatele s nezávislými poskytovateli úvěrů, kteří mohou Uživateli poskytnout krátkodobou půjčku až do výše 50 000 Kč. Protože Společnost nemá nic společného s rozhodnutím o poskytnutí úvěru třetími stranami, rozhodnutí o schválení žádosti, jakož i výše úvěru a veškeré podmínky nabízených úvěrových produktů jsou výhradně v kompetenci poskytovatelů úvěrů. Posuzování každé jednotlivé žádosti závisí na mnoha faktorech. Společnost nezaručuje, že váš pokus o nalezení poskytovatele úvěru povede ke schválení žádosti o úvěr nebo že vám bude nabídnuta požadovaná částka za požadovaných podmínek. Maximální možná výše úvěru se u jednotlivých poskytovatelů úvěrů může lišit.

Doporučujeme každému Uživateli Webových stránek, který má jakékoli pochybnosti o konkrétní nabídce půjčky nebo o krátkodobých půjčkách obecně, aby vyhledal odbornou konzultaci a podporu, protože krátkodobé půjčky jsou relativně nákladné a přinášejí užitek pouze v případě, že jsou využívány jen krátkodobě a po rozumném uvážení. Mějte prosím na paměti, že Společnost nemá s podmínkami nabízených půjček a úvěrových produktů nic společného, proto nepřijímá žádnou odpovědnost za rozhodnutí třetích stran a nemůže ani poskytovat žádné informace týkající se konkrétních úvěrových operací.

Pokračováním v užívání Webových stránek potvrzujete, že přijímáte tyto Smluvní podmínky a další řídící dokumenty upravující vztahy mezi Uživatelem a Společností. Zároveň uznáváte, že Společnost nenese žádnou odpovědnost za ztráty finančního a nefinančního charakteru ani za případné náklady spojené s vaší komunikací nebo spoluprací se kterýmkoli ze subjektů ze sítě poskytovatelů půjček, se kterými vás můžeme na Webových stránkách propojit. 

K získání plného přístupu ke službám nabízených na Webových stránkách se musíte zaregistrovat prostřednictvím online formuláře. Bude po vás požadováno zaslání osobních údajů týkajících se vaší identity, možnosti kontaktování, vašeho zaměstnání a finančních náležitostí, včetně citlivých osobních údajů a podrobností o vašem bankovním účtu. Uvedení těchto informací je důležité pro účelné využití vyhledávací služby a pro napojení na poskytovatele půjček, se kterými má Společnost uzavřenu smlouvu o spolupráci. Tito poskytovatelé úvěrů potom mohou vaši žádost schválit a poskytnout vám úvěrový produkt na základě informací uvedených v registračním formuláři. Vyplnění a odeslání formuláře je považováno za podání žádosti o zprostředkování kontaktu se subjekty poskytujícími úvěry, se kterými spolupracujeme. Poskytovatelé půjček, se kterými sdílíme vaše údaje, jsou proto oprávněni vás oslovit prostřednictvím e-mailu, telefonu, metod přímého kontaktování a prostřednictvím dalších médií, aby vám mohli nabídnout finanční produkty, o které jste projevili zájem. Můžeme také sdílet některé vaše údaje (vyjma citlivých osobních údajů a údajů o vašich bankovních účtech) se zástupci třetích stran, se kterými máme uzavřenu smlouvu. Stejně tak váš poskytovatel půjčky může tyto informace sdílet se zástupci třetích stran za účelem nabídky dalších finančních produktů, které by vás mohly zajímat.

Vaše citlivé a další osobní údaje mohou být využity poskytovateli půjček, se kterými uzavíráme smlouvu a sdílíme vaše údaje, s cílem provést ověření vaší identity a ověření schopnosti splácet úvěr, aby mohlo být rozhodnuto o případném poskytnutí finančních produktů a služeb, o které jste projevili zájem.

Společnost nezaručuje, že vaše žádost o finanční produkt bude schválena, nebo že vám úvěr bude poskytnut. A zároveň nezaručuje, že vám budou poskytnuty jakékoliv informace o konkrétních finančních produktech a službách poskytovaných třetími stranami, se kterými máme uzavřenu smlouvu. Pokud požadujete jakékoliv informace k finančním produktům a službám nebo ke konkrétním krokům, měli byste se obrátit přímo na poskytovatele úvěru.

Oprávněné užití a vlastnická práva

Webové stránky lze užívat pouze v souladu s těmito Smluvními podmínkami a dalšími podmínkami, které upravují provoz služby. Obsah Webových stránek je chráněn autorskými právy. Jakékoliv protiprávní užití, neoprávněná reprodukce obsahu nebo jiné neoprávněné použití je přísně zakázáno. Porušení tohoto ustanovení může vést k soudním sporům. Použití obsahu na webových stránkách pro komerční účely je nezákonné.

Společnost si vyhrazuje nezvratná vlastnická práva k obsahu Webových stránek (včetně práv k uveřejněným digitálním záznamům, videím, obrázkům, textům, logům, ochranným známkám a dalšímu obsahu), který je chráněn autorským právem a vztahují se na něj zákony o duševním vlastnictví. Uživatelům nejsou udělována žádná vlastnická práva k obsahu Webových stránek. Jakákoliv reprodukce, duplikace, přeprodej, kopírování nebo jiné využívání obsahu nebo vzhledu (designu, organizace a uspořádání Webových stránek) je považováno za nezákonné, a tyto činnosti jsou proto přísně zakázány.

Vyloučení záruk

Služby poskytované Společností jsou jako takové prezentovány na těchto Webových stránkách. Využíváte je na své vlastní riziko a s vědomým přijetím Smluvních podmínek a dalších provozních dokumentů. Naše Společnost neposkytuje žádné záruky směrem k prezentovaným službám a produktům. Jakékoliv změny obsahu Webových stránek nepodléhají povinnosti předchozího oznámení. Společnost neručí za to, že prezentované produkty splní vaše požadavky, nebo že služby budou dostupny nepřetržitě, neručí za jejich bezchybnost a zabezpečení. Software a další technologie využívané Společností mohou obsahovat chyby, které budou napraveny, až to bude možné. Společnost neručí za software třetích stran, jejich webové stránky ani za jejich další nástroje. Společnost proto nepřijímá žádnou odpovědnost za možné důsledky vyplývající z výše zmíněných možných problémů. Společnost nekontroluje a neověřuje zveřejněné odkazy třetích stran na Webových stránkách. Záleží pouze na vašem rozhodnutí, zda navštívíte odkazy třetích stran a přijmete jimi nabízený produkt nebo službu. Využití odkazů a návštěva odkazovaných webových stránek je pouze na vaše riziko a Společnost není odpovědná za žádné ztráty, které by mohly vyplynout z tohoto vašeho chování.

Vyloučení odpovědnosti

Společnost nezodpovídá za žádné přímé, nepřímé, následné, náhodné nebo jakékoliv jiné další ztráty nebo škody, které by mohly Uživateli vzniknout v důsledku používání Webových stránek a/nebo služeb poskytovaných třetími stranami. Odpovědnost Společnosti v případě vzniku jakékoliv ztráty nebo škody je omezena částkou, kterou Uživatel vynaloží v souvislosti se zajištěním placeného přístupu ke službám stránky. Některé jurisdikce nepovolují vyloučení určitých specifických záruk (náhodné nebo následné škody). V takových případech Společnost nastaví míru odpovědnosti v souladu se zákonnými předpisy.

Důsledky uplatnění Zásad ochrany osobních údajů na poli Marketingové aktivity

Když na Webové stránky vložíte své osobní údaje, výslovně souhlasíte s tím, že Společnost může vaše osobní údaje sdílet a využívat k marketingovým účelům v souladu s ustanoveními uvedenými v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů na těchto Webových stránkách. Osobní údaje a veškeré další informace, které nám poskytnete, mohou být sdíleny s poskytovateli úvěrů a se zástupci třetích stran, se kterými má Společnost uzavřenou smlouvu. Pokud chcete, aby vaše osobní údaje byly vyloučeny z naší databáze, můžete nás přímo kontaktovat a podat příslušnou žádost o výmaz osobních údajů. V případě, že požadujete výmaz osobních údajů z databáze třetích stran, měli byste tyto subjekty kontaktovat zvlášť.

Webové stránky třetích stran

Webové stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran a také informace týkající se služeb těchto subjektů. Společnost v žádném případě nenese odpovědnost za obsah webových stránek třetích stran ani za přesnost uvedených informací. Společnost tyto třetí strany nezastupuje, neschvaluje ani neručí za obsah webových stránek třetích stran, se kterými propojuje své Uživatele. Uživatel Webových stránek přijímá všechna možná rizika spojená s přístupem na webové stránky třetích stran prostřednictvím Webových stránek a žádným způsobem nečiní Společnost odpovědnou za důsledky spojené s používáním webových stránek třetích stran, ke kterým odkazují Webové stránky Společnosti.

Spory

Spory vzniklé v důsledku užití Webových stránek nebo služeb prezentovaných na Webových stránkách podléhají ustanovení platné legislativy státu, který uděluje licenci Společnosti nebo autorizuje nabízenou službu. Všechny spory by měly být řešeny formou oficiální stížnosti zaslané k arbitrovi příslušné instituce oprávněné řešit tuto stížnost v souladu se zákonnými předpisy platnými v době podání stížnosti. Všechny spory mezi Uživatelem a Společností mohou být řešeny pouze v rámci rozhodčího řízení s ohledem podmínky uvedené v tomto dokumentu. Souhlasem s těmito Smluvními podmínkami potvrzujete, že výslovně odmítáte své právo zastupovat sám sebe nebo právo nechat se zastupovat svým právním zástupcem před soudem. A vzdáváte se svého práva na účast v hromadné žalobě proti Společnosti. 

Maximální kompenzační náhrada přidělená arbitrem nesmí překročit maximální částku náhrady škody nárokované Uživatelem. Arbitr navíc nemůže přiznat represivní, náhodnou ani následnou škodu, protože se vzdáváte práva na uplatnění odpovědnosti za tyto škody. Výsledky rozhodčího řízení jsou pro Uživatele závazné, přičemž se však Společnost může rozhodnout podat žalobu u kteréhokoliv soudu v příslušné jurisdikci, aby tyto případy řešil namísto alternativního řešení sporů formou rozhodčího řízení.

V případě, že tyto rozhodčí doložky odmítáte, měli byste Společnosti zaslat písemné vyjádření do deseti (10) dnů od přijetí těchto Smluvních podmínek. Žádost odešlete na adresu: https://pujckytipy.cz/. V dopise musí být uvedeno vaše jméno a příjmení, telefonní číslo, adresa a e-mailová adresa spolu s prohlášením „Odmítám rozhodčí doložku společnosti uvedenou na jejích webových stránkách na stránce Smluvních podmínek.“ V takovém případě jste potom povinni zahájit soudní proces u soudu oprávněného řešit takové případy do jednoho (1) roku od zjištění škody. Po uplynutí tohoto termínu bude reklamace považována za neplatnou.

 (note: I’m not sure, if this is relevant. So I translated this part „Export Restriction“. And now it is up to you, if you want to use it or not.)

Omezení exportu

Obyvatelé následujících zemí nemají přístup ke službám a produktům prezentovaným na  Webových stránkách. Jsou to obyvatelé Sýrie, Íránu, Severní Korey, Kuby, Iráku, Libye, Súdánu a obyvatelé jakékoliv další země, na kterou USA uvalily embargo. Služby a/nebo produkty nejsou dostupné pro další Uživatele, kteří patří na seznamy zakázaných osob Ministerstva financí Spojených států a Ministerstva obchodu Spojených států.  

Dalším užíváním Webových stránek a služeb a svou případnou registrací stvrzujete, že souhlasíte se Smluvními podmínkami a zaručujete se, že nepatříte do žádné z výše uvedených kategorií vyloučených osob.

Vyrovnání

Dalším používáním Webových stránek uznáváte Společnost, její mateřské společnosti, dceřiné společnosti, přidružené společnosti včetně jejich jednotlivých členů, představitele vedení, zaměstnance, agenty, bankéře a spolupracovníky jako bezpečné. V důsledku toho nemůžete vznášet žádné nároky z důvodu: i) vašeho nesprávného nebo nepřiměřeného použití webu, ii) vašeho porušení těchto Smluvních podmínek nebo iii) jakéhokoli sporu mezi vámi a jakoukoli třetí stranou. Ustanovení této doložky mohou být uplatněna v případě příslušného sporu nebo nároku vzneseného vámi.

Celistvost smlouvy

Ustanovení těchto Smluvních podmínek tvoří úplnou dohodu mezi Uživatelem Webových stránek a Společností a je považováno za celistvý dokument upravující vztahy mezi uvedenými stranami. Tyto Smluvní podmínky nahrazují všechna související předchozí oznámení. V případě porušení jakéhokoliv ustanovení podmínek zůstávají další ustanovení v platnosti.

Úpravy a aktualizace

Společnost si vyhrazuje právo změnit, doplnit nebo aktualizovat tyto Smluvní podmínky bez předchozího upozornění. Všechny aktualizace a změny vstupují v platnost v okamžiku zveřejnění na webových stránkách, pokud není jako datum účinnosti uvedeno jiné datum. Jakmile jsou informace aktualizovány, datum účinnosti se změní na datum poslední aktualizace. Doporučujeme všem Uživatelům Webových stránek pravidelně kontrolovat datum účinnosti těchto a dalších právních dokumentů na těchto Webových stránkách. Vyhrazujeme si právo informovat Uživatele Webových stránek o změnách pomocí e-mailu nebo jiných médií v souladu s ustanoveními Zásad ochrany osobních údajů.

Dělitelnost smlouvy a její ukončení

V případě, že některá z ustanovení v tomto dokumentu budou shledána protiprávními nebo zastaralými nebo budou jakýmkoli způsobem v rozporu s jakýmikoli souvisejícími předpisy, které jsou nadřazeny těmto podmínkám, budou taková ustanovení oddělena, ale zbývající podmínky a Smluvní podmínky jako samostatný dokument zůstanou v platnosti. V případě, že některá z ustanovení této smlouvy se nepodaří Společností prosadit, neznamená to, že ostatní ustanovení dokumentu nejsou platná, ani tím nejsou dotčena práva Společnosti. Společnost si vyhrazuje právo podle svého výhradního uvážení ukončit nebo odmítnout váš přístup na Webové stránky v případě, že porušíte některé z podmínek a předpisů uvedených na Webových stránkách nebo porušíte příslušné předpisy týkající se používání Webových stránek. Smlouvu můžete kdykoli ukončit ukončením používání Webových stránek, nicméně i po ukončení užívání zůstávají smluvní ustanovení platná.

Nadpisy

Nadpisy uvedené v těchto Smluvních podmínkách slouží pouze k porozumění a nezmění ani nezruší význam ustanovení obsažených v tomto dokumentu.

Užitím Webových stránek dáváte najevo svůj souhlas s výše uvedenými Smluvními podmínkami. Doporučujeme jejich vytištění a uschování pro vaše potřeby.